Didactiek schrijfonderwijs basisschool laat te wensen over

De verbetering van de basisvaardigheden taal (en rekenen) neemt in het onderwijsbeleid een centrale plaats in. De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het schrijfonderwijs in het basisonderwijs. Het onderzoek sluit aan op eerdere onderzoeken naar het niveau van de basisvaardigheden in de Nederlandse taal en naar taalsterke en taalzwakke scholen.

Schrijfdidactiek nog geen gemeengoed
Uit het onderzoek komt naar voren dat het huidige schrijfonderwijs op verschillende onderdelen te wensen over laat. Op tweederde van de scholen dekt het leerstofaanbod de kerndoelen, wordt tot en met groep 8 schrijfonderwijs gegeven en is er een doorlopende leerlijn tussen de verschillende leerjaren.

Het probleem zit hem in de didactiek van het schrijfonderwijs, die op tweederde van de basisscholen niet voldoet. Vooral procesgerichte didactiek is nog geen gemeengoed. Hierbij gaat het om de instructie aan leerlingen over de aanpak van een tekst en feedback over de aanpak. Bepaalde aspecten zijn wel beter ontwikkeld, zoals het plaatsen van de opdracht in een betekenisvolle context. 

Behoefte aan effectieve aanpak schrijfonderwijs
De laatste jaren is de kennis over effectief leesonderwijs beter toegankelijk geworden voor scholen. Over de kenmerken van effectief schrijfonderwijs is minder bekend. De beschikbare kennis en een concrete uitwerking van een effectieve aanpak van schrijfonderwijs moet vaker de weg naar de basisscholen en de opleiding van leraren vinden. Ook is er, mede door de referentieniveaus, behoefte aan instrumenten voor scholen om de schrijfvorderingen van leerlingen te kunnen volgen.

De Inspectie van het Onderwijs hoopt dat besturen en scholen het onderzoeksrapport gebruiken om te reflecteren op het schrijfonderwijs en verbeteringen door te voeren.

Bron: Inspectie van het Onderwijs