Stimuleringsprogramma Dyslexie
Onlangs heeft het ministerie van OCW een meerjarige subsidie verstrekt voor het Programma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs. In het kader van dit Stimuleringsprogramma zouden scholen beter in staat gesteld moeten worden om systematisch te kunnen werken aan preventie en het op integrale en effectieve manier aanpakken van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie. Dit in samenwerking met ouders, zorgverleners, besturen, samenwerkingsverbanden en beleidsorganen. Een samenvatting van de projecttekst is hier te vinden.

Inmiddels is de website van het Stimuleringsprogramma Dyslexie gelanceerd: www.informatiepuntdyslexie.nl. Alle actuele informatie over het programma is daar te vinden. Ook is er de mogelijkheid om in te schrijven voor de nieuwsbrief, om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het Stimuleringsprogramma Dyslexie.

Denktankdag
Op 9 maart organiseerden we de Denktankdag. Op deze dag is met een vijftigtal deelnemers met verschillende achtergronden besproken wat er nodig is om de doelen van het Stimuleringsprogramma te bereiken en duurzaam te verankeren. Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van de Denktankdag.

Inleiding:  Preventie van laaggeletterdheid en dyslexie
Tijdens de Denktankdag verzorgde Aryan van der Leij een inleiding over preventie van laaggeletterdheid en dyslexie. Hierbij gaf hij een schets van wat er volgens hem nodig is om de doelstellingen van het stimuleringsprogramma te verwezenlijken. De dia’s van deze lezing vindt u hier.

Pitches
Vervolgens gaven 10 sprekers in 3 rondes een korte presentatie (pitch). Zij spraken vanuit hun eigen achtergrond (ouders, onderwijs- en zorgprofessionals, beleid), waarbij zij  op basis van ervaringen uit de praktijk bepaalde knelpunten aan de kaak stelden of juist inspirerende voorbeelden toonden van ‘good practices’. Elke pitch werd afgesloten met een duidelijke oproep of stelling. Na de pitches volgden steeds groepsdiscussies om de gepresenteerde punten en stellingen nader te bespreken. De opbrengsten hiervan werden weer plenair teruggekoppeld. Hieronder vindt u van elke pitch een filmpje. Het volledige verslag van de Denktankdag is hier te vinden.

Pitch 1 – Beleid – Jack Biskop, landelijk netwerk leidinggevenden passend onderwijs (LPO)
Jack Biskop ziet een belangrijke taak weggelegd voor de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Door landelijk beleidsafspraken te maken kunnen zij met gemeenten meer preventief aan de slag om het aantal leerlingen met ernstige lees- en spellingsproblemen terug te dringen.

Pitch 2 – Beleid – Danielle Kloosterman, beleidsadviseur onderwijs en kwaliteit SWV – PO
Danielle Kloosterman pleit voor gemeenschappelijk regionaal beleid om beter zicht te krijgen op de scholen die extra ondersteuning nodig hebben. Bovendien kunnen scholen zo meer van elkaar te leren om het leesonderwijs te verbeteren.

Pitch 3 – Beleid –Marika de Bruijn – senior adviseur onderwijs Stichting Kindante
Marika de Bruijn gaat in op de rol van het schoolbestuur bij het stimuleren van preventie en de afstemming tussen onderwijs en zorg: leerkracht en behandelaar, school en behandelinstituut, bestuur en gemeente. Door deze brede aanpak neemt het deskundigheidsniveau van professionals toe en worden minder kinderen naar de dure zorg verwezen (Dyslexie in Transitie).

Pitch 4 – Onderwijs- en zorg professionals – Ria Kleijnen, projectleider ‘Dyslexie in Transitie’
Ria Kleijnen verwacht veel van een integrale ketenaanpak en resultaatgerichte samenwerking tussen alle betrokkenen op uitvoerend niveau. Dat is niet zo eenvoudig als het klinkt en vereist vooral aansturing, die het beste uit alle samenwerkingspartners haalt. ‘Heel praktisch met de vraag: wat kun jij concreet bijdragen?’

Pitch 5 – Onderwijsprofessionals – Hedwig de Krosse, opleider VO, Radboud Docenten Academie
Hedwig de Krosse benadrukt hoe belangrijk het is om docenten in het voortgezet onderwijs te faciliteren, zodat zij leerlingen met dyslexie beter kunnen ondersteunen. Een blended leeromgeving kan hierbij helpen om docenten in beweging te krijgen. Maar dat stelt wel specifieke eisen aan de inrichting van die leeromgeving…

Pitch 6 – Onderwijsprofessionals – Truus Boogaard, directeur LBRT
Truus Bogaard onderstreept de cruciale rol van geregistreerde onderwijszorgspecialisten. Remedial Teachers die lid zijn van de landelijke beroepsvereniging kunnen als geen ander inspringen op specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. Bijvoorbeeld door leerlijnen of methodieken aan te passen en interventies op maat in te zetten. Elke school zou dus een RT-er in huis moeten hebben, vindt zij.

Pitch 7 – Zorgprofessionals – Boukje Toering, dyslexiebehandelaar
Boukje Toering vertelt waarom we de ervaringen die zijn opgedaan met de dyslexiebehandeling vooral moeten gebruiken in de strijd tegen laaggeletterdheid. Zij doelt dan met name op de kennis die een behandelaar heeft van succesvolle behandelingredienten: belang van therapeutische relatie, doelgerichte instructie, feedback en feedforward.

Pitch 8 – Ouders – Swanet Woldhuis, directeur Oudervereniging Balans & Wilma Elsman & dochter Lis
Swanet Woldhuis hamert erop: neem kinderen en ouders serieus! Luister naar wat ze vertellen en vraag door. Let daarbij bovendien op laaggeletterdheid en op problemen die samenhangen met dyslexie, zoals hoogbegaafdheid en autisme.  Want one size fits nobody!

Pitch 9 – Website / digitaal platform – Marijke van Grafhorst, voorzitter NKDMarijke van Grafhorst schetst aan welke voorwaarden het nieuwe online informatiepunt voor dyslexie moet voldoen, zodat het werkelijk als platform gaat fungeren waarop alle betrokkenen vinden wat ze nodig hebben. Dat vraagt meer dan zomaar het ontwikkelen van een website.

Pitch 10 – Hulpmiddelen – Katrien Horions, onderzoeker Hogeschool Zuyd / COM project
Katrien Horions onderzocht, samen met collega’s Ruth Dalemans, Uta Roentgen en Edith Hagedoren, waarom veel hulpmiddelen voor dyslexie ongebruikt in de kast blijven liggen. Instructie alleen is niet genoeg, waarschuwt zij. Daarnaast is ook bewustwording nodig om behandelaars en docenten over hun koudwatervrees heen te helpen.

Meer informatie?
Evelien Krikhaar e.krikhaar@expertisecentrumnederlands.nl

Het Stimuleringsprogramma Dyslexie wordt uitgevoerd door een stuurgroep bestaande uit:  Expertisecentrum Nederlands (EN), Oudervereniging Balans, Nationaal Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), Stichting Dyslexie Nederland (SDN), Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (Netwerk LPO), Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT), en de Landelijke Beroepsvereniging van Begeleiders in het Onderwijs (LBBO).