De Taallijn, taalontwikkeling van jonge kinderen interactief stimuleren

De Taallijn is een methodiek waarmee leidsters en leerkrachten op een systematische, maar ook speelse manier de taalontwikkeling van kinderen op de peuterspeelzaal en in groep 1,2, 3 en 4 van de basisschool kunnen stimuleren. De Taallijn is ontwikkeld door het Expertisecentrum Nederlands in samenwerking met Sardes en werd gefinancierd door het Ministerie van OCW.

Onderzoek
In het kader van het programma Onderwijs Bewijs heeft de Radboud Universiteit samen met het Expertisecentrum Nederlands onderzocht wat het effect is van taalstimulering bij kinderen in de peuterspeelzaal en bij kinderen in groep 1-2 van de basisschool. Daarbij is ook de inzet van de Taallijn bekeken. Aan dit onderzoek van promovenda Loes van Druten-Frietman deden ongeveer 400 kinderen mee. Daarvan volgde de helft de aanpak volgens De Taallijn; de andere helft kreeg De Taallijn niet aangeboden. De dataverzameling in dit longitudinale onderzoek liep tot half 2014. Onlangs presenteerde promovenda Loes van Druten-Friedman de resultaten van dit onderzoek tijdens haar promotie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Meer informatie over de resultaten van haar onderzoek vindt u hier.

De Taallijn heeft vijf speerpunten:

  • Mondelinge taal
  • Werken aan woordenschat
  • Beginnende geletterdheid
  • Ouderbetrokkenheid
  • ICT en multimedia

Activiteitencyclus
De Taallijn is praktisch van opzet en biedt een rijke keuze aan interactieve activiteiten voor de taalstimulering van kinderen en bedoeld voor leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, en leerkrachten van de groepen 1 en 2 van het speciaal (basis)onderwijs. Het materiaal is ook geschikt voor studenten van pabo’s en roc’s, en voor ouders. Via het werken met een activiteitencyclus leren leidsters, leerkrachten en studenten diverse vaardigheden bij de speerpunten toe te passen.

Versterken VVE-programma’s
De Taallijn kan los worden ingezet, maar is geen vervanging van een VVE-programma. Het materiaal is oorspronkelijk juist ontwikkeld om bestaande VVE-programma’s als Piramide, Startblokken en Kaleidoscoop te versterken. Er is ook materiaal van De Taallijn beschikbaar voor de kinderopvang en het speciaal (basis)onderwijs. De activiteiten zijn vooral gericht op jonge kinderen van 2 t/m 6 jaar.

Taal100
Voor groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs is De Taallijn doorgetrokken in het project Taal100.

Meer informatie op www.nro.nl voor de publieksversie van de onderzoeksresultaten.

VVE/PO – Interactief taalonderwijs: De Taallijn 2015