TINK: Training Taal- en interactievaardigheden in de Kinderopvang en VVE

In samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands en ITTA heeft Sardes de TINK-training samengesteld: Taal- en Interactievaardigheden in de Kinderopvang. Daarmee behoren wij tot één van de twee consortia die in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een dergelijke training heeft mogen ontwikkelen en uitrollen in het kader van de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden. Met de TINK-training bieden we een professionaliseringstraject voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en op (VVE-)peuterspeelzalen en voor gastouders die hun taalvaardigheid en interactievaardigheden willen verbeteren.

De TINK-training leert pedagogisch medewerkers en gastouders hoe zij interactievaardigheden kunnen toepassen in hun eigen praktijk. Het gaat om de interactievaardigheden die door NCKO van belang worden geacht in de brede ontwikkeling van het jonge kind: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, structuur en begrenzen, praten en uitleggen, stimuleren van onderlinge interacties, en ontwikkelingsstimulering. De principes van interactieve taalstimulering uit De Taallijn (een eerder samenwerkingsproject van het Expertisecentrum Nederlands en Sardes) komen daarbij uitgebreid aan de orde. Om kinderen goed te kunnen stimuleren, speelt de taal van de beroepskracht een belangrijke rol. Daarom is er tijdens de training ook aandacht voor de taal van de pedagogisch medewerker of gastouder zelf, in de context van de interactievaardigheden.

De TINK-training kent een drieslag:

  • Toepassing en borging van het geleerde op de werkvloer, reflectie en team-leren door o.a. video-opnames.
  • De training van 8 bijeenkomsten waarin de zes interactievaardigheden en interactieve taalstimulering centraal staan: wat doe je, wat zeg je, en hoe zeg je het?
  • Persoonlijke remediëring op taal: waar nodig een individueel aanbod op maat (extra taaloefeningen en ondersteuning).

Voor het volgen van de training kan sinds december 2014 subsidie aangevraagd worden. Tot nu toe is er één subsidieronde bijna afgerond (eind februari 2016). Inmiddels is er ook een tweede subsidieronde opengesteld; de aanvraagperiode loopt van 4 januari tot 30 april 2016. Binnen de looptijd van de regeling (tot en met 2017) volgen nog aanvullende aanvraagperioden; de data hiervan worden later bekend gemaakt. De regeling geeft kinderopvang- en gastouderorganisaties de kans om subsidie aan te vragen zodat hun medewerkers de TINK-training (of Oog voor interactie van het NJi) kunnen volgen door de inzet van een externe trainer, of via een interne trainingsroute. In deze tweede subsidieronde mogen ook peuterspeelzalen subsidie aanvragen, evenals kinderopvangorganisaties die eerder niet in aanmerking kwamen voor de regeling omdat ze al eerder subsidie hadden ontvangen voor professionalisering in taal en interactievaardigheden.

De TINK-training wordt via verschillende routes verspreid: a. via externe trainers die ons trainingsprogramma gevolgd hebben; b. via interne trainers die de interne TINK-trainersopleiding bij ons gevolgd hebben. Voor beide routes kan subsidie aangevraagd worden. Hieronder volgt een toelichting op de twee routes:

a. TINK-training door externe trainers
Kindcentra kunnen voor hun pedagogisch medewerkers een externe trainer inhuren. Dit is een professionele trainer die door Expertisecentrum Nederlands/Sardes/ITTA is opgeleid tot TINK-trainer. Op deze pagina staat een overzicht met externe trainers die door ons gecertificeerd zijn: Alleen bij hen kan de TINK-training via de subsidieregeling gevolgd worden. Met de trainer van je keuze maak je afspraken over de uitvoering en planning van de TINK-training. De medewerkers die getraind worden door de externe trainer ontvangen ook een officieel TINK-certificaat. Alleen externe trainers hebben de bevoegdheid om certificaten uit te reiken omdat hun cursisten in een uitgebreid kwaliteitssysteem opgenomen worden.  Deelname van medewerkers aan de TINK-training met een externe trainer wordt vergoed met het subsidiegeld (aan te vragen door de houder van het kindcentrum bij het Agentschap SZW): er is €650,- per medewerker beschikbaar.

b. TINK-trainingsopleiding voor interne trainers
Grote en middelgrote kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en gastouderbureaus kunnen er ook voor kiezen om een of meerdere medewerkers als interne trainer op te laten leiden door de TINK-ontwikkelaars, zodat zij binnen de eigen organisatie zorg kunnen dragen voor het bijscholen van hun medewerkers. Alle trainers moeten voldoen aan een aantal eisen (o.a. HBO-diploma of 3F-certificaat), en doorlopen het driedaagse trainersprogramma dat we hebben ontwikkeld, waarin we toelichting geven op de inzet van TINK. Na afloop van de interne trainersopleiding ontvangen de trainers een licentie waarmee ze de training aan pedagogisch medewerkers en gastouders mogen gaan geven in de eigen organisatie. Op de website van Sardes kunt u zich aanmelden om aan een interne trainingsopleiding deel te nemen.

Wilt u meer weten of wilt u op de hoogte gehouden worden? Neem dan contact op met dr. Judith Stoep.

Extra informatie:

De website van Sardes bevat ook aanvullende informatie over de TINK-training
In dit artikel wordt de TINK-training nader toegelicht
Op deze pagina staat praktische informatie over de TINK-training voor pedagogische medewerkers
Of download de folder van TINK.

 

VVE – Taal en interactie: TINK-training Taal- en Interactievaardigheden in de Kinderopvang en VVE