Doorlopende Leerlijnen Taal

Referentieniveaus taal basisonderwijs: de aansluiting op tussendoelen en leerlijnen taalDoorlopende leerlijnen taal

Met ingang van 1 augustus 2010 is de wet Referentieniveaus taal en rekenen van kracht. In deze wet is vastgelegd aan welke niveaus voor taal en rekenen leerlingen aan het eind van de basisschool en het voortgezet onderwijs moeten voldoen.

De referentieniveaus taal beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van mondelinge taal, lees- en schrijfvaardigheid.
Ook voor spelling en kennis van begrippen zijn referentieniveaus vastgelegd. De referentieniveaus taal voor het basisonderwijs sluiten goed aan bij de bestaande tussendoelen en leerlijnen mondelinge communicatie, beginnende en gevorderde geletterdheid.

Het Expertisecentrum Nederlands beschreef de leerlijnen en tussendoelen taal in de publicaties Tussendoelen beginnende geletterdheid, Tussendoelen gevorderde geletterdheid en Tussendoelen mondelinge communicatie.

Voor scholen en anderen die bij het taalonderwijs op de basisschool zijn betrokken ontwikkelde het Expertisecentrum Nederlands ook de website www.leerlijnentaal.nl. Op deze site staat de relatie tussen de referentieniveaus enerzijds en de tussendoelen en leerlijnen anderzijds helder beschreven. Ook zijn op de site praktische werkvormen te vinden om in de klas effectief en stimulerend te werken aan de tussendoelen en referentieniveaus.

Meer informatie over de referentieniveaus taal is te vinden op www.taalenrekenen.nl