Nieuwe regelgeving rond spellingbeoordeling en spellingcontrole in het VO

PrintIn het najaar van 2015 zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd voor het onderdeel spelling met ingang van de centrale examens 2016. Dit had veel verwarring en onduidelijkheid tot gevolg. Onlangs zijn er Kamervragen gesteld. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft naar aanleiding daarvan besloten de aangekondigde aanpassing met betrekking tot de inzet van de spellingcontrole, terug te draaien. Op de website van het Masterplan Dyslexie – waarin het Expertisecentrum Nederlands participeert – vindt u hier meer informatie over.

Verwijzing: http://masterplandyslexie.nl/nl/nieuws/artikel/UPDATE_2_Nieuwe_regelgeving_rond_spellingbeoordeling_en_spellingcontrole_in_het_VO/38.