Lancering website Stimuleringsprogramma Dyslexie

In het kader van de toekenning van de subsidieaanvraag Programma Preventieve & Integrale AanpakDyslexie & Hulpmiddelen Onderwijs door het Ministerie van OC&W hebben er al verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden.
Op 9 maart vond de Denktankdag plaats en op 6 juni de Brainstormdag Website en Hulpmiddelen. Het doel van dit meerjarige programma is om scholen beter in staat te stellen om systematisch te kunnen werken aan preventie en het integraal en effectief aanpakken van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie.
Dit in samenwerking met ouders, zorgverleners, besturen, samenwerkingsverbanden en beleidsorganen.

In een eerdere uitgave van de nieuwsbrief is al aandacht besteed aan de Denktankdag. Op deze dag zijn betrokkenen met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek gegaan over de vraag: ‘wat is er nodig om de doelen van het project te bereiken en duurzaam te verankeren?’. In navolging hiervan vond op 6 juni de Brainstormdag Website en Hulpmiddelen plaats. Eén van de doelen van het programma is het creëren van een digitaal platform waar alle doelgroepen (ouders, professionals, beleid) terecht kunnen voor informatie en verder verwezen worden, ook nadat het Stimuleringsprogramma is beëindigd. Tijdens de Brainstormdag zijn vanuit verschillende disciplines eisen opgesteld waaraan het nog te ontwikkelen digitale platform zou moeten voldoen.

Om alle geïnteresseerden van de ontwikkelingen binnen het Stimuleringsprogramma Dyslexie op de hoogte te houden is de website www.informatiepuntdyslexie.nl gelanceerd. Op deze manier kunnen de vorderingen binnen het programma door een breed publiek worden gevolgd en is er informatie terug te vinden over eerder genoemde bijeenkomsten. Deze website is dus blijvend in ontwikkeling en zal steeds verder aangevuld worden. Van hieruit wordt er verder gewerkt aan het digitale platform, wat kan voorzien in de behoeften van iedere doelgroep. We nodigen u uit om de website te bezoeken en u in te schrijven voor de nieuwsbrief!