Opdrachtgevers en partners

Voor elk taalvraagstuk een oplossing

Onderwijsinstellingen, intermediairs, beleidsmakers en onderzoekers zijn onze opdrachtgevers én partners. Afgestemd op hun taalvraagstukken ontwikkelt het Expertisecentrum Nederlands passende en vernieuwende onderwijsoplossingen, gestoeld op resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Onderwijs
Naar een hoger niveau van taalvaardigheid

  • Onderwijsgevenden, directeuren, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, intern begeleiders, remedial teachers, taal- en zorgspecialisten.

Het Expertisecentrum Nederlands onderzoekt de taalvraagstukken die in de onderwijspraktijk ontstaan. Vanuit ons doel om het taalonderwijs constant te verbeteren, bieden we het onderwijs de ondersteuning om de taalvaardigheid van kinderen en jongeren op een hoger niveau te brengen. Onderwijsgevenden moeten zicht hebben op leeropbrengsten en op de bijdragen die hun interventies daaraan leveren. Daarvoor hebben ze betrouwbare informatie nodig en moeten ze weten hoe ze het leerproces effectief kunnen vormgeven. Het Expertisecenttrum Nederlands helpt hen daarbij, bijvoorbeeld via kort- en langlopend onderzoek dat mogelijk gemaakt wordt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).


Intermediairs

De juiste inzichten en middelen

  • Lerarenopleidingen, onderwijsadviescentra (post-)academische opleidingen, uitgeverijen en toetsontwikkelaars.

Om de onderwijspraktijk zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het van belang ook de begeleiders van het onderwijs te ondersteunen. Door intermediairs de juiste inzichten en middelen te bieden, kunnen zij scholen helpen het taalonderwijs te verbeteren.
OA-logoRGBgroot


Beleidsmakers

Beleidsstudies en stimulering ‘evidence-based’ onderwijs

  • Ministeries, grote gemeenten en onderwijsraden, in nauwe samenwerking met gespecialiseerde partners.

Beleidsmakers hebben behoefte aan betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek dat antwoord geeft op vraagstukken uit de onderwijspraktijk. Het Expertisecentrum Nederlands weet wat er speelt in het onderwijs en doet onderzoek naar deze vraagstukken.
In onderzoeksprojecten, gefinancierd door o.a. het ministerie van OCW, Onderwijs Bewijs Prijs, NWO en Kennisnet, verzamelt het Expertisecentrum kennis over wat wel en niet werkt in het onderwijs. Hiermee stimuleren we de ontwikkeling van ‘evidence-based’ taalonderwijs.


Universiteiten en hogescholen

Onderzoek en samenwerking

  • Samenwerking met onderzoekers, studenten, docenten, hoog-leraren, lectoren en promovendi van uiteenlopende universiteiten, hogescholen en andere kennisinstituten door participatie in elkaars onderzoeken.

Om het taalonderwijs constant te verbeteren blijft betrouwbare informatie en daarmee wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Het Expertisecentrum Nederlands staat midden in de onderzoekswereld. De toepassingsgerichtheid van ons onderzoek staat steeds hoog op de agenda. De producten die we maken zijn altijd een scharnierpunt tussen onderzoek en praktijk. Uit onderzoek blijkt dat veel van onze producten aantoonbaar leiden tot professionalisering van beroepsbeoefenaren en tot verbetering van de taalvaardigheid van leerlingen.