TINK: Training Taal- en interactievaardigheden in de Kinderopvang en VVE

 

Professionalisering bij taal en interactievaardigheden in de kinderopvang
In samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands en ITTA heeft Sardes de TINK-training samengesteld: de Training Taal- en Interactievaardigheden in de Kinderopvang. De TINK-training leert pedagogisch medewerkers en gastouders hoe zij de interactievaardigheden die van belang zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind  kunnen toepassen in hun eigen praktijk. Het gaat om de volgende interactievaardigheden die door Riksen-Walraven (2004) zijn beschreven:

 • sensitieve responsiviteit
 • respect voor autonomie
 • structureren en grenzen stellen
 • praten en uitleggen
 • begeleiden van interacties
 • ontwikkelingsstimulering

De principes van interactieve taalstimulering uit De Taallijn (een eerder samenwerkingsproject van het Expertisecentrum Nederlands en Sardes) komen daarbij uitgebreid aan de orde. Om kinderen goed te kunnen stimuleren, speelt daarnaast ook de taal van de beroepskracht een belangrijke rol. Daarom is er tijdens de training ook aandacht voor de taal van de pedagogisch medewerker of gastouder zelf.

De TINK-training kent een drieslag:

 • Toepassing en borging van het geleerde op de werkvloer, reflectie en team-leren door o.a. video-opnames.
 • De training van 8 bijeenkomsten waarin de zes interactievaardigheden, interactieve taalstimulering en werken aan de eigen taalvaardigheid centraal staan.
 • Persoonlijke remediëring op taal: waar nodig een individueel aanbod op maat (extra taaloefeningen en ondersteuning).

De training is ontwikkeld binnen de regeling Kinderopvang taal en interactievaardigheden van het Ministerie van Sociale zaken. Het vierde en laatste aanvraagtijdvak van de Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden was open vanaf dinsdag 2 januari 2018, 9.00 uur en zou doorlopen tot en met maandag 30 april 2018, 17.00 uur, maar de aanvraagmogelijkheden zijn inmiddels gesloten omdat het subsidieplafond is bereikt. Organisaties die in deze laatste tranche een subsidiebeschikking hebben gekregen kunnen zich aanmelden bij Sardes voor het inplannen van een interne trainersopleiding, of een TINK-training laten verzorgen door een externe trainer met een TINK-licentie.

TINK-training volgen

De TINK-training wordt via diverse routes verspreid: door ons als ontwikkelaars en via externe trainers die ons trainingsprogramma gevolgd hebben. Dat kunnen trainers zijn van advies- en opleidingsorganisaties (zoals onderwijsbegeleidingsdiensten en scholingsbureaus) maar ook zelfstandige trainers. Grote en middelgrote kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus kunnen er ook voor kiezen om een of meerdere medewerkers als interne trainer op te laten leiden door de TINK-ontwikkelaars, zodat zij intern zorg kunnen dragen voor het bijscholen van hun medewerkers. Alle interne trainers moeten voldoen aan een aantal eisen, en doorlopen het trainersprogramma dat we hebben ontwikkeld, waarin we toelichting geven op de inzet van TINK. Na afloop van de trainersopleiding ontvangen de trainers een licentie waarmee ze de training aan pedagogisch medewerkers en gastouders mogen gaan geven in hun eigen organisatie. Samengevat: er zijn twee verschillende TINK-trainingen:

 1. een TINK-training voor pedagogisch medewerkers door een externe trainer; neem hiervoor contact op met een trainer met een TINK-licentie;
 2. een interne TINK-trainersopleiding voor stafmedewerkers en managers van kindcentra en bemiddelingsmedewerkers van gastouderbureaus.

Meer informatie
De website van Sardes bevat aanvullende informatie over de TINK-trainingen; hier vindt u ook een folder over TINK.
Pedagogisch medewerkers en gastouders die meer willen lezen over de opzet van de training kunnen hier meer informatie vinden.
In dit artikel uit het tijdschrift Management Kinderopvang wordt de TINK-training nader toegelicht.
Wilt u meer weten of wilt u op de hoogte gehouden worden? Neem dan contact op met dr. Judith Stoep. (j.stoep@expertisecentrumnederlands.nl)

 

VVE – Taal en interactie: TINK-training Taal- en Interactievaardigheden in de Kinderopvang en VVE