Lerarenopleiders staan aan de basis van de verbetering van taalonderwijs in basis- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het zijn immers de leerkrachten en docenten die leerlingen, met elk hun eigen taalvaardigheden, stimulerend en effectief taalonderwijs moeten bieden. Het Expertisecentrum Nederlands werkt mee aan de verbetering van de curricula van de lerarenopleidingen, aan de ontwikkeling van de landelijke kennisbasis Nederlandse taal voor de Pabo’s en de ontwikkeling van een digitaal kennisplatform voor Nederlands en diversiteit.