PERSBERICHT Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2

Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 is beschikbaar!

Het Protocol Preventie van Leesproblemen – groep 1 en 2 is dé publicatie voor leerkrachten en leesspecialisten om kleuters die achterblijven in hun taalontwikkeling vroegtijdig te signaleren en effectief en spelenderwijs te begeleiden. Dit protocol vervangt het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1 en 2.

De informatie in het Protocol Preventie van Leesproblemen – groep 1 en 2 is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke en praktijkinzichten ten aanzien van preventie van leesproblemen. In het kader van preventie van latere leesproblemen, is aandacht voor taal in ruime zin al op jonge leeftijd noodzakelijk.

In het herziene protocol worden de verschillende taaldomeinen uitgebreid toegelicht en onderbouwd met praktijkvoorbeelden. Ter ondersteuning van het doelgericht werken aan taalvaardigheid staan (tussen)doelen per domein centraal. Hierbij worden praktische handvatten geboden over hoe je als leerkracht de leeromgeving van kleuters verder kunt verrijken en hoe je speelse activiteiten en taalspel vorm kunt geven in de groep.

Het systematisch en functioneel volgen van de ontwikkeling is essentieel. In het protocol wordt daarom uiteengezet hoe je het monitoren in de praktijk kunt aanpakken. Het protocol besteedt ook aandacht aan ouderbetrokkenheid en natuurlijk komt de overdracht van ervaringen en gegevens van de kleuterleerkracht aan de leerkracht in groep 3 aan bod.

Met behulp van dit protocol kun je je eigen professionele houding ten aanzien van taalstimulering in de kleutergroepen verder verbeteren en krijgen álle kleuters een goede basis voor het leren lezen in groep 3.

Dit protocol past in de serie Protocollen Leesproblemen en Dyslexie die het Expertisecentrum Nederlands de afgelopen jaren heeft ontwikkeld ter voorkoming van leesproblemen.

Vanaf nu voor € 29,95 te koop in onze webwinkel.

Het Expertisecentrum Nederlands organiseert inspiratiebijeenkomsten om met het nieuwe protocol aan de slag te gaan. Interesse? Klik hier voor aanmelden.